20140424124951189_00000001Lata 1950-1955 to dalsza rozbudowa fabryki, która stanowiła  część rządowego programu uprzemysłowienia Polski. Plan Sześcioletni (1950-1955) to drugi, po Planie Trzyletnim z planów gospodarczych wprowadzonych w Polsce. W programie tym postawiono Azotom znaczące zadania: zwiększenie produkcji amoniaku i nawozów sztucznych, wybudowanie technologicznych instalacji do produkcji metanolu i formaliny, instalacji chloropochodnych metanu, wytwórni kaprolaktamu jako surowca do produkcji włókna syntetycznego oraz nowej instalacji elektrolizy soli. Inwestycje te pociągnęły za sobą konieczność rozbudowy energetyki, instalacji towarzyszących, sieci dróg, torów kolejowych, obiektów socjalno-bytowych oraz budownictwa mieszkaniowego.