Wytwórnia nitrozy PFZA

Wytwórnia nitrozy PFZA

W latach 30 XXwieku fabryka w Mościcach produkowała z nawozów azotowych: siarczan amonu, saletrzak, saletrę wapniową, w początkowym okresie także nitrofos, oraz pod koniec tego okresu, precypitat (dwufosfat). Z produktów azotowych technicznych wytwarzano: azotan amonowy (używany również jako nawóz), kwas azotowy stężony i techniczny, nitrozę, amoniak skroplony oraz siarczan amonu dla celów technicznych, a w grupie tzw. innych produktów chemicznych: chlor ciekły, chlorek wapnia, chlorobenzol, kwas solny, sodę kaustyczną, paradwuchlorobenzol, ortodwuchlorobenzol, monochloronaftalen, chloran wapnia (herbatox), wodór, wodór sprężony, ług bielący, woskol oraz tlen.