042

Zakładowe elektrociepłownie, nowsza EC II oraz pracująca jeszcze w drugiej połowie lat osiemdziesiątych wysłużona EC I emitowały największe ilości pyłów i gazów spalinowych. Niezwykle ważne dla ochrony środowiska były inwestycje w zakładowej elektrociepłowni rozpoczęte w 1988 roku. W planie była wymiana wszystkich elektrofiltrów, co miało 16-krotnie ograniczyć zanieczyszczenie pyłami i popiołami z EC II. Inwestycja obliczona była na 4 lata. Rosnące wymagania ekologiczne spowodowały, że w latach 1989 – 92 dokonano wymiany elektrofiltrów na kotłach nr 5,4,3.[1] Kolejne prace modernizacyjne EC II realizowano w następnych latach.

 

[1] Batalia o czyste powietrze rozpoczęta, „TA” nr 1225, 24.06.1988, s. 3.