20140425112655263_00000001Lata 1950-1955 to dalsza rozbudowa fabryki, która stanowiła ważne ogniwo rządowego programu uprzemysłowienia Polski.  W programie tym postawiono Azotom zadania zwiększenia produkcji amoniaku i nawozów sztucznych, wybudowanie technologicznych instalacji do produkcji metanolu i formaliny, instalacji chloropochodnych metanu, wytwórni kaprolaktamu jako surowca do produkcji włókna syntetycznego oraz nowej instalacji elektrolizy soli. Inwestycje te pociągnęły za sobą konieczność rozbudowy energetyki, instalacji towarzyszących, sieci dróg, torów kolejowych, obiektów socjalno-bytowych oraz budownictwa mieszkaniowego.